Харон

Харон

Харон

х-ар-он

Буквально: дух (х) проход, тьма, мрак (ар) сущий (он)

Харон — сущий дух прохода тьмы и мрака.

Харон — проводник в царство тьмы и мрака Аида. Читать дальше